PREMIO EXCELENCIA EN ARTES: Ya hay ganadores del I Certamen escolar EXCELENCIA...

PREMIO EXCELENCIA EN ARTES: Ya hay ganadores del I Certamen escolar EXCELENCIA...: Premio EXCELENCIA en Artes 2011 Felicidades a los ganadores modalidad: Audiovisual Kevin Santome Rodriguez, Daniel Alvarez Martinez y Clau...

I PREMIO INTERNACIONAL DE EXCELENCIA EN ARTESOBXECTIVO


O Premio á EXCELENCIA EN ARTES 2011 busca recoñecer e difundir as contribucións destacadas en prol do desenvolvemento do ensino artístico  para os alumnos de Bacharelato, mediante a convocatoria e realización dun concurso público que permita resaltar, incentivar e premiar resultados efectivos.


CANDIDATOS


Poden ser candidatos alumnos e profesores de centros de ensino públicos que cumpran cos requisitos xerais do concurso e cos requisitos específicos correspondentes a cada categoría.
Ser residente de calquera país de fala hispana ou portuguesa


Ser estudante de bacharelato durante o ano 2011.
Debe achegar o nome dun profesor responsable ou  dos instrutores, preferiblemente de materias que sexan de especialización profesional relacionada con calquera modalidade artística. Débese incluír o correo electrónico  do concursante, do instrutor e do centro de ensino a fin de que os Xurados contáctenos.
REQUISITOS XERAIS


Que a actividade correspondente á obra presentada fose realizada durante o curso escolar  2010 - 2011
Entrega da documentación requirida, completa e no prazo fixado.
Respecto e cumprimento das bases e das decisións do xurado.


A obra e/ou actividade presentada a concurso deberá cumprir co Código de Ética Unificado da Comunicación: Veracidade, respecto á Dignidade da Persoa Humana e Responsabilidade Social. Todos os contidos deberán ser propiedade do autor ou na súa falta achegarase a autorización expresa do propietario dos dereitos de autor.


Valorásense creatividade, innovación, técnica, transversalidade, e a difusión de valores democráticos e éticos para a igualdade.


A imaxe da obra enviarase por mail en formato jpg (recoméndase unha calidade de 300ppp para a súa posterior impresión) ou nun audiovisual en formato mpg, avi, mp4 ou flv cunha duración máxima de 5 minutos. Neste último caso pódese enviar a URL do vídeo subido a calquera das plataformas de uso común.


INSCRICIÓN


A postulación para os Premios á Excelencia realizarase enviando por mail a ficha de inscrición cos datos que se solicitasen a partir do 1 de setembro do 2011


A información presentada polos candidatos é estritamente confidencial, e será avaliada unicamente polo Xurado. Con todo, poderá ser usada posteriormente con fins académicos e educativos


Calquera aspecto ou dúbida non contemplada nestas bases será resolto, sen apelación, polo Comité Organizador
XURADO


Conformado por profesionais da arte e da educación artística, avaliarán as obras presentadas e seleccionará os  finalistas, verificando que estes presenten resultados significativos e á vez cumpran coas bases do concurso.


O Xurado poderá descualificar a aqueles que non cumpran en forma relevante cos factores de avaliación especificados nas bases.


O Xurado poderá declarar deserta unha categoría cuxas obras non reúnan os requisitos para ser considerada de excelencia, será declarada deserta cando os casos non reúnan os méritos suficientes como para ser merecedores do Premio.


Finalmente, se o Xurado considérao meritorio, poderá outorgar Mencións Especiais en calquera categoría.


Os xurados serán nomeados pola Xunta Directiva do premio, a proposta do Comité Organizador.


As decisións do Xurado Cualificador son independentes do Comité Organizador e Auspiciadores. O Xurado Calificador é a autoridade suprema do Premio e as súas decisións non son susceptibles de revisión e/ou apelación.
http://premioartes.blogspot.com/p/premios.html
CONTACTO premioartes@gmail.com